KURUMSAL

Mevzuat

» Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği

» 4562 Sayılı Sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu
» 5393 Sayılı Belediye Kanunu
»  2872 Sayılı Çevre Kanunu 
» 4646 Sayılı Doğalgaz Piyasası Kanunu
» 4628 Sayılı Elektrik Piyasası Kanunu
»  2709 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
»  4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu
» 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu
» 4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu
» 1163 Sayılı Kooperatifler Kanunu
» 3194 Sayılı İmar Kanunu
» 2872 Sayılı Çevre Kanunu
» 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu
» 4708 Sayılı Yapı Denetimi Kanunu
» 2644 Sayılı Tapu Kanunu
» 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu
» 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu
» 1164 Sayılı Arsa Üretimi Ve Değerlendirilmesi Hakkında Kanun
» 2985 Sayılı Toplu Konut Kanunu
» 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu
» 3402 Sayılı Kadastro Kanunu
» 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu
» 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu
» 488 Sayılı Damga Vergisi Kanunu
» 1319 Sayılı Emlak Vergisi Kanunu
» 2762 Sayılı Vakıflar Kanunu
» 5253 Sayılı Dernekler Kanunu
» 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu
» 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu
» 5846 Sayılı Fikir Ve Sanat Eserleri Kanunu
» 3167 Sayılı Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korunması Hakkında Kanun
» 4857 Sayılı İş Kanunu
» 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu
» 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu
» 2821 Sayılı Sendikalar Kanunu
» 2822 Sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev Ve Lokavt Kanunu
» 4817 Sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun
» 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu
» 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu
»  6183 Sayılı AMME Alacakların Tahsil Usulü Hakkında Kanun
» 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu
» 28828 Sayılı Çevre Yönetim Birimi Yönetmeliği

Çevre Mevzuatı
»  2872 Sayılı Çevre Kanunu
» 28828 Sayılı Çevre Yönetim Birimi Yönetmeliği
» Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği
» Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği
» Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik
» Atıkyağların Kontrolü Yönetmeliği
» Atık Yönetimi Yönetmeliği
» Bazı Tehlikesiz Atıkların Geri Kazanımı Tebliği
» Bitkisel Atıkyağların Kontrolü Yönetmeliği
» Çevre Kanununa Göre Verilecek İdari Para Cezalarında İhlalin Tespiti ve Ceza Verilmesi ile Tahsili Hakkında Yönetmelik
» Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği
» Hafriyat Toprağı İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği
» Hava Kalitesini Değerlendirme ve Yönetimi Yönetmeliği
» Kimyasalların Envanteri ve Kontrolü Hakkında Yönetmelik
» Kimyasalların Envanteri ve Kontrolü Hakkında Yönetmelik Ekler
» Koku Oluşturan Emisyonların Kontrolü Yönetmeliği
» Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin Azaltılmasına İlişkin Yönetmelik
» Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Kontrolü Yönetmeliği
» Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği
» Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Hakkında Yönetmelik
» Su Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği İdari Usuller Tebliği
» Su Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği
» Sürekli Emisyon Ölçüm sistemleri Tebliği
» Tehlikeli Maddelerin Su ve Çevresinde Neden Olduğu Kirliliğin Kontrolü Yönetmeliği
» Tekstil Sektöründe Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrol Tebliği
» Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği
» Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik
» ÇED Yönetmeliği
» Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi Ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik
» Çevre İzin Lisans Yönetmeliği