RUHSAT VE İZİNLER

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı

İlgili Kanun ve Yönetmelik
Ruhsatlar, işyerlerinin faaliyetine göre sıhhi ve gayrısıhhi müesseseler olarak verilir. Gayrisıhhi müesseseler, yönetmeliğe göre faaliyetleri doğrultusunda 1.,2.,3.sınıf olarak değerlendirilir ve ruhsatlandırılır. Yönetmelik, 24/4/1930 tarihli ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu, 4/7/1934 tarihli 2559 sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu, 14/6/1989 tarihli ve 3572 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun, 12/4/2000 tarihli ve 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu, 10/7/2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 22/2/2005 tarihli ve 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu, 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanunu'na dayanılarak hazırlanmıştır.
13.07.2005 tarih ve 25878 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 85/h maddesine göre, Organize Sanayi Bölgeleri içinde bulunan İşyerlerine, İşyeri Açma ve Çalışma ruhsat işlemleri Organize Sanayi Bölgeleri’ne bırakılmıştır. Organize Sanayi Bölge Müdürlükleri 10.08.2005 tarih 25902 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Yönetmeliği hükümlerince GSM ruhsatlarını vermekte ve denetimlerini yapmaktadır.
14/07/2005 tarih ve 9207 sayılı yönetmelik madde 6- “Yetkili idarelerden usulüne uygun olarak işyeri açma ve çalışma ruhsatı alınmadan işyeri açılamaz ve çalıştırılamaz.” hükmüne göre, kanuni yükümlülükle karşılaşmamak için her işyeri, iş yeri açma ve çalışma ruhsatını Ergene 2 Organize Sanayi Bölgesi Başkanlığından almak zorundadır.
 
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı İçin Gerekli Belgeler
 
1)  İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI BAŞVURU DİLEKÇESİ (FİRMA ATENTLİ)                                                  Dilekçe Örneği ( GSM-EK-1 )
2) GAYRI SIHHI MÜESSESE BAŞVURU VE BEYAN FORMU GSM-EK-2 )
3) ÇED RAPORU  
4) İTFAİYE RAPORU İtfaiye Müdürlüğünden alınır.
5) YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ Ergene2 OSB Müdürlüğümüzden alınır.
6) KAPASİTE RAPORU VE ÜRETİM AKIŞ ŞEMASI Çorlu Sanayi ve Ticaret Odasınca düzenlenen Kapasite Raporu
7) SORUMLU MÜDÜR SÖZLEŞMESİ  
8)

BAKTERİYOLOJİK VE KİMYASAL ANALİZ RAPORU                                                                                                                                
Şehir şebeke suyu bulunmayan yerlerde İçme ve Kullanma suyunun nereden sağlandığı ile suyun bakteriyolojik ve kimyasal analiz raporu.(Resmi Mühürlü)
9) TAAHHÜTNAME Çevre kirlenmesini önlemek amacıyla alınacak tedbirlere ait 2872 sayılı Çevre Koruma Yönetmeliklerine uyacağına dair taahhüt. ( GSM-EK-3 )
10) ÇEVRE İZNİ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne yapılan müraacat sonucu alınmış Çevre İzni belgesi örneği. Geçici Faaliyet Belgesi ile 1 yıl süreli Deneme İzni verilir(Belgenin aslı ibraz edilecektir)
11) KANAL BAĞLANTI İZİN BELGESİ Ergene2 OSB Müdürlüğümüzce verilecektir.
12) GSM RUHSAT HARCI DEKONTU Sınıf belirlemesi yapıldıktan sonra hesap numarası müdürlüğümüzce bildirilecektir.
13) ESKİ GSM BELGESİ (Belgenin aslı ibraz edilecektir)
14) SANAYİ SİCİL KAYIT BELGESİ Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğüne başvuruda bulunarak Sanayi Siciline kaydolduğuna dair yazı.
 

Sonuç olarak, bölgemiz dahilinde faaliyet gösteren ve faaliyeti OSB kanunu ve yönetmeliğine uygun olan yapı kullanma izin belgesine sahip tüm işyerlerinin İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı alma zorunluluğu vardır. Ruhsatsız çalışan veya ruhsatını almayan işyerleri hakkında  kapatmaya kadar süregelen hukuksal işlemler uygulanır.

Ruhsat Yenileme İçin Gerekli Belgeler

Ruhsatta belirtilen faaliyet konusu ve adresin değişmemesi kaydıyla işyerinin devredilmesi halinde, devralan kişinin başvurusu üzerine dosyadaki bilgi ve belgeler esas alınmak suretiyle yeni işletmeci adına tekrar ruhsat düzenlenir.
Sıhhi işyerleri için adresin değişmemesi kaydıyla faaliyet konusunun değiştiği durumlarda ruhsat başvurusunda bulunulması halinde, dosyadaki bilgi ve belgeler esas alınarak yeni faaliyet konusu ile ilgili şartlar karşılanmak kaydıyla başvuru sahibi adına tekrar ruhsat düzenlenir.
İşyerine yeni ortak alınması veya ortaklardan birinin ayrılması durumunda yeni ruhsat düzenlenmez.
İşyerinin başka bir adrese nakledilmesi halinde yeniden ruhsatlandırılması esastır.
Mahalle, cadde, sokak ve benzeri yerlerin isim veya numaralarının değişmesi nedeniyle aynı işyeri için yeni ruhsat düzenlenmez. Ruhsatta yer alan bilgiler güncellenir.
İşyeri sahibinin ölümü halinde, yeni ruhsat düzenlenmeksizin kanuni mirasçıları adına eski ruhsatın intibakı yapılır.
Ruhsatın yenilenmesi veya intibakı gereken hallerde yetkili idareye en geç üç ay içinde müracaat edilmesi zorunludur. Bu süre mirasçılar için altı ay olarak uygulanır. Süresi içinde müracaat yapılmadığının yetkili idarelerce tespiti durumunda tespit tarihinden itibaren onbeş günlük süre verilir. Bu süre sonunda ruhsat yenilenmediği veya intibak yaptırılmadığı hallerde ruhsat iptal edilir.