RUHSAT VE İZİNLER

Kiralama İşlemleri

22.08.2009 tarih ve  27327 sayılı Resmi Gazete' de yer alan OSB Uygulama Yönetmeliği Madde 173 uyarınca; OSB içinde kiralama yapmak isteyen sanayicilerimizin OSB Yönetim Kurulunda görüşülmek üzere aşağıda belirtilen evrakları Müdürlüğümüze teslim etmeleri gerekmektedir:
 
Kiraya verecek firmadan (parsel sahibinden);
 
1) Katılımcının OSB'ye karşı vadesi geçmiş hiç bir borcunun bulunmaması,
2) Yeni tarihli tapu tescil belgesi,
3) Tüzel kişilerden söz konusu tesisin kiraya verilmesinde sakınca olmadığı ve  tesisin bağımsız bölüm oluşturmadan bir bütün halinde kiraya verileceğine ilişkin yönetim kurulu veya ortaklar kurulu kararı, (Örnek Karar metni) (NOTER ONAYLI)
4) Firma yetkililerine ait imza sirküleri,
5) Yapılacak kira sözleşmesi örneği,
6) Ticaret Sicil Tasdiknamesi
 
Kiracıdan;
 
1) Dilekçe
2) Ticaret Sicil Tasdiknamesi
3) Tüzel kişilerden söz konusu tesisin kiralanmasına ve bir bütün olarak kiralanacağına ilişkin yönetim kurulu veya ortaklar kurulu kararı,(Örnek Karar metni)(NOTER ONAYLI)
4) Firma yetkililerine ait imza sirküleri,
5) Yapılacak faaliyeti açıklayan bilgi ve belgeler (iş akım/proses),
6) Yapılacak kira sözleşmesi örneği,
7) Noter tasdikli Taahhütname
8) Kuyu izin belgesi veya resmi bir firma ile yapılan taşıma su sözleşmesi
 
 
NOTLAR:
1) Sanayi tesislerinin işletilmesine ilişkin olarak, Kanun ve Yönetmelikle katılımcılara getirilen yükümlülüklerden kiracılar da sorumludur.
 
2) Sanayi parsellerindeki tesislerde bir katılımcı ya da katılımcının kiracısı üretim yapabilir. 6102 sayılı Kanunda tanımlanan hâkim ve bağlı şirketler, 4562 sayılı Kanunun geçici 1 inci ve geçici 2 nci maddesi kapsamında kurulan OSB’lerdeki 1/7/2017 tarihinden önce yapı kullanma izni almış olan tesisler ve geçici 5 inci maddesi kapsamında kurulan OSB’lerde, tesisin bağımsız bölüm oluşturmadan bir bütün halinde kiraya verileceğine dair beyan aranmaz. Bu kapsamda oluşturulacak bağımsız bölüm büyüklüğü ve sayısı, müteşebbis heyetin/genel kurulun bölgenin teknik altyapı durumunu da göz önünde bulundurarak alacağı kararlar ile belirlenir.
 
3) Katılımcının, 6102 sayılı Kanunda tanımlanan hâkim ve bağlı şirket niteliğinde olması durumunda, katılımcının parselde üretim faaliyetini sürdürmesi şartıyla, şirketler birliğinde yer alan diğer şirket/şirketlere, ana faaliyet konusunun herhangi bir aşamasında faaliyet göstermesi için kiralama yapılabilir. Bu şekilde yapılan kiralamalarda, kiralama yapılan tesis/tesislerin toplam büyüklüğü, parseldeki toplam tesis alanının 1/4’ünden fazla olamaz.

 
Kiralama için gerekli belgeler listesine ulaşmak için tıklayınız.