RUHSAT VE İZİNLER

Kiralama İşlemleri

22.08.2009 tarih ve  27327 sayılı Resmi Gazete' de yer alan OSB Uygulama Yönetmeliği Madde 173 uyarınca; OSB içinde kiralama yapmak isteyen sanayicilerimizin OSB Yönetim Kurulunda görüşülmek üzere aşağıda belirtilen evrakları Müdürlüğümüze teslim etmeleri gerekmektedir:
 
Kiraya verecek firmadan (parsel sahibinden);
 
1) Katılımcının OSB'ye karşı vadesi geçmiş hiç bir borcunun bulunmaması,
2) Yeni tarihli tapu tescil belgesi,
3) Tüzel kişilerden söz konusu tesisin kiraya verilmesinde sakınca olmadığı ve  tesisin bağımsız bölüm oluşturmadan bir bütün halinde kiraya verileceğine ilişkin yönetim kurulu veya ortaklar kurulu kararı, (NOTER ONAYLI)
4) Firma yetkililerine ait imza sirküleri,
5) Yapılacak kira sözleşmesi örneği,
 
Kiracıdan;
 
1) Dilekçe
2) Ticaret sicili memurluğundan onaylı faaliyet belgesi,
3) Tüzel kişilerden söz konusu tesisin kiralanmasına ve bir bütün olarak kiralanacağına ilişkin yönetim kurulu veya ortaklar kurulu kararı,(NOTER ONAYLI)
4) Firma yetkililerine ait imza sirküleri,
5) Yapılacak faaliyeti açıklayan bilgi ve belgeler (iş akım/proses),
6) Yapılacak kira sözleşmesi örneği,
7) Noter tasdikli Taahhütname
8) Kuyu izin belgesi veya resmi bir firma ile yapılan taşıma su sözleşmesi
 
 
NOTLAR:
1)  8/8/2012 tarih ve 28378 sayılı Resmi Gazetede yer alan OSB Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile tesisin bağımsız bölüm oluşturmadan bir bütün halinde kiraya verilmesi gerekmektedir.
 2) Sanayi tesislerinin işletilmesine ilişkin olarak, Kanun ve Yönetmelikle katılımcılara getirilen yükümlülüklerden kiracılar da sorumludur.
 3) 01/07/2017 tarih ve 30111 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Sanayinin Geliştirilmesi Ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile ‘Hizmet ve destek alanları haricinde OSB’lerde yer alan her bir parselde bir katılımcı ya da katılımcının kiracısı üretim yapabilir. 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununda tanımlanan hâkim ve bağlı şirketler bu hükümden istisnadır.’ şeklinde yer almaktadır.
 
 
Kiralama için gerekli belgeler listesine ulaşmak için tıklayınız.