OSB GENEL BİLGİLER

Ergene 2 OSB

PAYLAŞIMLAR

Güncel Bilgiler

MEVZUAT

Mevzuat Bilgileri

E-HİZMET

Elektronik Belge İşlemleri

İlgili Kanun ve Yönetmelik

Ruhsatlar, işyerlerinin faaliyetine göre sıhhi ve gayrısıhhi müesseseler olarak verilir. Gayrisıhhi müesseseler, yönetmeliğe göre faaliyetleri doğrultusunda 1.,2.,3.sınıf olarak değerlendirilir ve ruhsatlandırılır. Yönetmelik, 24/4/1930 tarihli ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu, 4/7/1934 tarihli 2559 sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu, 14/6/1989 tarihli ve 3572 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun, 12/4/2000 tarihli ve 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu, 10/7/2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 22/2/2005 tarihli ve 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu, 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanunu'na dayanılarak hazırlanmıştır.

13.07.2005 tarih ve 25878 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 85/h maddesine göre, Organize Sanayi Bölgeleri içinde bulunan İşyerlerine, İşyeri Açma ve Çalışma ruhsat işlemleri Organize Sanayi Bölgeleri’ne bırakılmıştır. Organize Sanayi Bölge Müdürlükleri 10.08.2005 tarih 25902 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Yönetmeliği hükümlerince GSM ruhsatlarını vermekte ve denetimlerini yapmaktadır.

14/07/2005 tarih ve 9207 sayılı yönetmelik madde 6- “Yetkili idarelerden usulüne uygun olarak işyeri açma ve çalışma ruhsatı alınmadan işyeri açılamaz ve çalıştırılamaz.” hükmüne göre, kanuni yükümlülükle karşılaşmamak için her işyeri, iş yeri açma ve çalışma ruhsatını Ergene 2 Organize Sanayi Bölgesi Başkanlığından almak zorundadır.

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı İçin Gerekli Belgeler

1) İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI BAŞVURU DİLEKÇESİ (FİRMA ATENTLİ) Dilekçe Örneği ( GSM-EK-1 )
2) GAYRI SIHHI MÜESSESE BAŞVURU VE BEYAN FORMU (GSM-EK-2 )
3) ÇED BELGESİ Tekirdağ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden alınır.
4) İTFAİYE RAPORU Aşağıda belirtilen evraklar hazırlanarak OSB Müdürlüğüne dilekçe ile başvurulur, OSB Müdürlüğü olarak İtfaiye Müdürlüğüne bir dilekçe ile sunulur.
Sonrasında firmanın itfaiye ile iletişime geçmesi gerekmektedir.
Gerekli evraklar;
  1. Yangın tesisat projesi (işletmedeki son durumu temsil etmelidir)
  2. Mimari Proje (işletmedeki son durumu temsil etmelidir)
  3. Kimyasal Malzeme Kullanılıyorsa Emniyet Raporu (MSDS raporları)
  4. Topraklama Raporu
  5. Yapı kullanım izin belgelerinin tümü
  6. Vaziyet Planı(işletmedeki son durumu temsil etmelidir)
  7. Makine yerleşim planı (bütün katların yerleşim planı - işletmedeki son durumu temsil etmelidir)
  8. Paratoner raporu(varsa)
5) YAPI KULLANMA İZİN BELGELERİ Ergene2 OSB Müdürlüğümüzden alınır.
6) KAPASİTE RAPORU Çorlu Sanayi ve Ticaret Odasınca düzenlenen Kapasite Raporu
7) ÜRETİM AKIŞ ŞEMASI Çevre İzin Sürecinde kullanılan ve güncel İş Akım Şeması ve Açıklaması
8) SORUMLU MÜDÜR SÖZLEŞMESİ İşveren ve Sorumlu Md. olarak atanan çalışan arasında yapılmış sözleşme (Ek: çalışanın mesleğine vakıf olduğuna dair diploma ve transkript / mesleki eğitim belgesi.)
9) BAKTERİYOLOJİK VE KİMYASAL ANALİZ RAPORU Şehir şebeke suyu bulunmayan yerlerde İçme ve Kullanma suyunun nereden sağlandığı ile suyun bakteriyolojik ve kimyasal analiz raporu.(Ergene Kaymakamlığı binasında yer alan Toplum Sağlığı Merkezi’nden alınmış resmi ve mühürlü rapor)
10) TAAHHÜTNAME Çevre kirlenmesini önlemek amacıyla alınacak tedbirlere ait 2872 sayılı Çevre Koruma Yönetmeliklerine uyacağına dair taahhüt.(Noter onayına gerek yok, imza sirkülerindeki yetkili tarafından imzalanmış olmalıdır.) ( GSM-EK-3 )
11) ÇEVRE İZİN BELGESİ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne yapılan müracaat sonucu alınmış Çevre İzni belgesi örneği. (Geçici Faaliyet Belgesi ile 1 yıl süreli Deneme İzni verilir.)
12) KANAL BAĞLANTI İZİN BELGESİ Ergene2 OSB Müdürlüğümüzce verilecektir.
13) GSM RUHSAT HARCI DEKONTU Sınıf belirlemesi yapıldıktan sonra hesap numarası müdürlüğümüzce bildirilecektir.
14) ESKİ GSM BELGESİNİN ASLI Eski GSM Belgesinin aslı teslim edilecektir.
15) SANAYİ SİCİL KAYIT BELGESİ Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğüne başvuruda bulunarak Sanayi Siciline kaydolduğuna dair belge.
16) MESLEKİ EĞİTİM KANUNU KAPSAMINDA ZORUNLU BELGELER İŞYERİ SAHİBİNİN VEYA İŞYERİNDE HER BİR MESLEK DALINDA ÇALIŞANLARIN;
- 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu kapsamında alınmış bir ustalık belgesi,
- Mesleki veya teknik okulların ilgili alanlarından mezun olduğunu gösterir diploma,
- Üniversitelerin ilgili lisans ve ön lisans alan ve dalından mezun olduğunu gösterir diploma ile transkript,
- 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu uyarınca faaliyet gösteren kurumlardan alınan kurs bitirme belgesi.
 
17) SON AYA AİT SİGORTALI HİZMET LİSTESİ

İndirmek için tıklayınız.

Sonuç olarak, bölgemiz dahilinde faaliyet gösteren ve faaliyeti OSB kanunu ve yönetmeliğine uygun olan yapı kullanma izin belgesine sahip tüm işyerlerinin İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı alma zorunluluğu vardır. Ruhsatsız çalışan veya ruhsatını almayan işyerleri hakkında kapatmaya kadar süregelen hukuksal işlemler uygulanır.

 

Ruhsat Yenileme İçin Gerekli Belgeler

Ruhsatta belirtilen faaliyet konusu ve adresin değişmemesi kaydıyla işyerinin devredilmesi halinde, devralan kişinin başvurusu üzerine dosyadaki bilgi ve belgeler esas alınmak suretiyle yeni işletmeci adına tekrar ruhsat düzenlenir. Ancak devredilmek istenen iş yerinin fiziki durumu ile ruhsat dosyasındaki bilgi ve belgelerin faaliyet konusuyla ilgili bu Yönetmelik kapsamında karşılanması gereken mevzuat hükümlerine aykırı olması halinde, söz konusu aykırılıkların giderilmesi için en fazla altı aylık süre verilir. Verilen süre içinde tespit edilen aykırılıklar giderilmediği durumlarda devir işlemi yapılamaz.

İşyerine yeni ortak alınması veya ortaklardan birinin ayrılması durumunda yeni ruhsat düzenlenmez.

İşyerinin başka bir adrese nakledilmesi halinde yeniden ruhsatlandırılması esastır.

Mahalle, cadde, sokak ve benzeri yerlerin isim veya numaralarının değişmesi nedeniyle aynı işyeri için yeni ruhsat düzenlenmez. Ruhsatta yer alan bilgiler güncellenir.

İşyeri sahibinin ölümü halinde, yeni ruhsat düzenlenmeksizin kanuni mirasçıları adına eski ruhsatın intibakı yapılır.

Ruhsatın yenilenmesi veya intibakı gereken hallerde yetkili idareye en geç üç ay içinde müracaat edilmesi zorunludur. Bu süre mirasçılar için altı ay olarak uygulanır. Süresi içinde müracaat yapılmadığının yetkili idarelerce tespiti durumunda tespit tarihinden itibaren onbeş günlük süre verilir. Bu süre sonunda ruhsat yenilenmediği veya intibak yaptırılmadığı hallerde ruhsat iptal edilir.

Hafta sonu çalışma ruhsat başvuru formu için lütfen tıklayınız