OSB GENEL BİLGİLER

Ergene 2 OSB

PAYLAŞIMLAR

Güncel Bilgiler

MEVZUAT

Mevzuat Bilgileri

E-HİZMET

Elektronik Belge İşlemleri

02/02/2019 tarih ve 30674 sayılı Resmi Gazete ’de yayınlanan Organize Sanayi Bölgeleri Yönetmeliği Madde 63 ile Katılımcının Tesisini Kiralama Şartları aşağıdaki gibi düzenlenmiştir:

Kiraya verecek firmadan (parsel sahibinden);

 1. Katılımcının OSB'ye karşı vadesi geçmiş hiç bir borcunun bulunmaması,
 2. Yeni tarihli tapu tescil belgesi,
 3. Tüzel kişilerden söz konusu tesisin kiraya verilmesinde sakınca olmadığına ilişkin yönetim kurulu veya ortaklar kurulu kararı, (Yer Sahibinden Ortaklar Kurulu Kararı Örnek Metni) (NOTER ONAYLI)
 4. Firma yetkililerine ait imza sirküleri,
 5. Ticaret sicili tasdiknamesi
 6. Yapılacak kira sözleşmesi örneği,

Kiracıdan;

 1. Dilekçe,
 2. Ticaret sicili tasdiknamesi,
 3. Tüzel kişilerden söz konusu tesisin kiralanmasına ilişkin yönetim kurulu veya ortaklar kurulu kararı, (Kiracıdan Ortaklar Kurulu Kararı Örnek Karar metni)(NOTER ONAYLI)
 4. Firma yetkililerine ait imza sirküleri (Başvuru sırasında imza sirkülerinin ASLI getirilerek burada 'Aslı Gibidir' yapılacak),
 5. Yapılacak faaliyeti açıklayan bilgi ve belgeler (iş akım/proses açıklaması, her sayfası kaşeli ve imzalı olmalıdır),
 6. OSB tarafından hazırlanan ve kurulacak tesisin elektrik, su, doğal gaz, çalışan sayısı, atıkları ve atık özellikleri vs. bilgilerini gösterir firma yetkililerince imzalı bilgi formu (OSB Bilgi Formu),
 7. Yapılacak kira sözleşmesi örneği,
 8. OSB mevzuatı ile OSB iç talimatname ve sözleşmelerine uygun faaliyet gösterileceğine dair noter tasdikli taahhütname (Taahhütname),
 9. Kuyu İzin Belgeleri,
 10. Kiralama OSB Hizmet  bedeli olarak toplam kapalı alan m²si üzerinden 10 TL/m2 +KDV (%20) (başvurunun uygun görülmesi durumunda).

NOT:

 1. Sanayi tesislerinin işletilmesine ilişkin olarak, Kanun ve Yönetmelikle katılımcılara getirilen yükümlülüklerden kiracılar da sorumludur.
 2. Sanayi parsellerindeki tesislerde bir katılımcı ya da katılımcının kiracısı üretim yapabilir. 6102 sayılı Kanunda tanımlanan hâkim ve bağlı şirketler, Kanunun geçici 1 inci ve geçici 2 nci maddesi kapsamında kurulan OSB'lerdeki 1/7/2017 tarihinden önce yapı kullanma izni almış olan tesisler ve geçici 5 inci maddesi kapsamında kurulan OSB'lerde, tesisin bağımsız bölüm oluşturmadan bir bütün halinde kiraya verileceğine dair beyan aranmaz. Bu kapsamda bağımsız bölüm oluşturulmaması kaydıyla,kiralanacak bölüm büyüklüğü ve sayısı, müteşebbis heyetin/genel kurulun bölgenin teknik altyapı durumunu da göz önünde bulundurarak alacağı kararlar ile belirlenir.
 3. Katılımcının, 6102 sayılı Kanunda tanımlanan hâkim ve bağlı şirket niteliğinde olması durumunda, katılımcının parselde üretim faaliyetini sürdürmesi şartıyla, şirketler birliğinde yer alan diğer şirket/şirketlere, ana faaliyet konusunun herhangi bir aşamasında faaliyet göstermesi için kiralama yapılabilir.
 4. OSB içinde yer alan taşınmazlar, finansal kiralama sözleşmesine konu edilebilir. Bu durumda;
  1. Devlet tarafından arsa teşviki verilen arsalar için finansal kiralama sözleşmesi yapılamaz.
  2. Satışı yapılan arsalar hiçbir şekilde tahsis amacı dışında kullanılamaz.
  3.  Finansal kiracının, bölgenin kuruluş protokolünde katılımcılar için öngörülen niteliklere sahip olması zorunludur.
  4. Finansal kiracı, katılımcının hak ve yükümlülüklerine sahip olur. Ancak finansal kiracı tesisini başkasına kiraya veremez.
  5. Finansal kiralama sözleşmesinin, mülkiyetin finansal kiracıya geçmesinden önce herhangi bir nedenle sona ermesi hâlinde, finansal kiralama şirketi mülkiyetinde bulunan taşınmazı sadece bölgenin kuruluş protokolünde öngörülen niteliklere sahip gerçek veya tüzel kişilere en geç iki yıl içinde satmak veya aynı nitelikteki gerçek veya tüzel kişilere finansal kiralama da dâhil olmak üzere kiraya vermek zorundadır. Bu durumda eski finansal kiracının vermiş olduğu taahhütler, yeni alıcı veya kiracı tarafından aynen kabul edilmiş sayılır. Finansal kiralama şirketi taşınmazı iki yıl içinde satmaz veya kiraya vermez ise taşınmaz OSB tarafından finansal kiralama bedeli üzerinden satın alınabilir.

Aykırılıkların giderilmesi

MADDE 64

 1. Katılımcının, OSB'deki işletmesinde, belirlenmiş prensip ve yüklenimlere aykırı düşen hareketlerde bulunması ve OSB tarafından süre tayini suretiyle yapılacak yazılı bildirimlere rağmen bu hareketlerinde ısrar etmesi halinde; OSB, bu durumları engellemek için her türlü tedbiri almakla yükümlüdür.